Sotsiaalteenused

                                                                       KODUTEENUS
Tasuta koduhooldusteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Veriora vallas elaval seadusjärgsete ülalpidajateta eakal ja/või puudega isikul, kes vajab kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul.
Erandkorras osutatakse teenuseid eakale ja/või puudega isikule, kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised vajalikku hooldust tagama või elavad väga kaugel.
Teenust ei osutata isikutele, kellele on vallavalitsuse korraldusega määratud hooldaja.

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord
Taotlus koduteenuse saamiseks
Koduteenuste osutamise maht ja sagedus
Hindamisinstrument


                                                             ISIKULIKU ABISTAJA TEENUS
Isikliku abistaja teenus seisneb raske ja sügava liikumis- ja/või nägemispuudega täisealise isiku abistamises neis igapäevatoimingutes, mida ta ei ole võimeline ilma kõrvalise abita sooritama. Teenuse eesmärgiks on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormuse vähendamine.

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord


                                                                   TUGIISIKU TEENUS
Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.
Teenuse eesmärk on nõustada, juhendada, motiveerida, arendada isikus suuremat iseseisvust ja omavastutust.

Tugiisiku teenuse osutamise kord


                                                               ÜLDHOOLDUSTEENUS
Üldhooldusteenust vajav isik, kes ei ole suuteline teenuse eest täies mahus tasuma, esitab Veriora Vallavalitsusele kirjaliku taotluse teenuse osaliseks rahastamiseks Veriora valla eelarvest. Kui isik ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline taotlust esitama, võivad taotluse esitada perearst, sotsiaaltöötaja, ülalpidamiskohuslane või muu taotlejaga lähedalt seotud isik.

Üldhooldusteenuse osutamise kord Veriora vallas
Taotlus üldhooldusteenuse taotlemiseks


RIIGI RAHASTAVA LAPSEHOIUTEENUSE RAHALISTE VAHENDITE ÜLEJÄÄGI KASUTAMISE KORD
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada rahvastikuregistri andmetel Veriora vallas elavate raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks järgmiselt:
*tugiisiku teenuse osutamiseks ja korraldamiseks;
*erinevate teraapiate eest tasumiseks;
*psühholoogi- ja muude nõustamisteenuste osutamise korraldamiseks;
*sotsiaaltransporditeenuse korraldamiseks;
*koolituste korraldamiseks ning korralduskulude katmiseks;
*sotsiaalteenuste arendamiseks;
*eluruumi kohandamiseks;
*rehabilitatsiooniplaanist tulenevalt vajalikeks rehabilitatsiooniteenusteks;
*turvakoduteenuseks;
*muudeks teenusteks või toetusteks, mis soodustavad lapse ja tema perekonna toimetulekut.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Taotlus raske või sügava puudega lapsele teenuse/toetuse taotlemiseks


                                                                ELURUUMI TAGAMINE
Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Eluruumi tagamise kord

© Veriora 2018 - Veriora.ee