Toetused

SOTSIAALTOETUSED

Veriora valla eelarvest makstakse järgmisi sotsiaaltoetusi (lähtuvad abivajadusest):

 • laste prillide toetus;
 • ravikulude toetus;
 • küttematerjali ostmise toetus;
 • erakorraline toetus;
 • lastega perede toetus;
 • õpilase ühiselamu üüri toetus.

Veriora valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
Taotlus sotsiaaltoetuse taotlemiseks

Veriora valla eelarvest makstakse taotluse alusel järgmisi toetusi (sündmustepõhised):

 • lapse sünnitoetus (300 eurot kalendriaastas);
 • matusetoetus (200 eurot);
 • Viluste Põhikooli lõpetaja toetus (30 eurot);
 • Viluste Põhikooli kiitusega lõpetaja toetus (50 eurot);
 • gümnaasiumi, kutseõppeasutuse (päevase õppe) lõpetaja toetus (50 eurot);
 • medaliga gümnaasiumi lõpetaja toetus (100 eurot);
 • kiitusega kutseõppeasutuse (päevase õppe) lõpetaja toetus (100 eurot);
 • Viluste Põhikoolis õppivate laste koolitoetus (50 eurot);
 • küttepuude toetus üksikvanurile (130 eurot kalendriaastas);
 • hoolduspere toetus (200 eurot kalendriaastas);
 • haigla voodipäeva toetus (hüvitatakse 100% ulatuses);
 • õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra toetus.

Veriora valla eelarvest toetuste määramise ja maksmise kord
Taotlus toetuse maksmiseks


TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS

Hooldusvajadusega  täisealine isik on isik, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet eneseteeninduses ja/või majapidamistoimingutes.

Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldajatoetuse ja täiendava kvartaalse sotisaaltoetuse määramise ning maksmise kord
Hooldatava taotlus hooldaja määramiseks
Puudega inimese täiendava kvartaalse toetuse avaldus
Ankeet puudega inimestele
Täisealise isiku hooldamiskava


PUUDEGA LAPSE HOOLDUS

Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest.

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Taotlus
Hindamisinstrument


TOIMETULEKUTOETUS

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimusel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
Veriora valla eelarvest sotsiaaltoetust taotleva vähekindlustatud isiku või perekonna toimetulekupiiri kehtestamine

© Veriora 2018 - Veriora.ee