Detailplaneeringu kehtestamise teade

Veriora Vallavalitsus teatab, et Veriora Vallavolikogu 30.03.2017 otsusega nr 6 on kehtestatud Vahemetsa maaüksuse detailplaneering.  Detailplaneering on algatatud maaalale hooldekeskuse ehitamiseks ja selle ala katastriüksuste sihtotstarvete ning ehitusõiguse määramiseks, hoonestusala piiritlemiseks, liikluskorralduse määramiseks, haljastuse ja heakorrapõhimõtete määramiseks, tehnovõrkude ja – rajatiste asukoha määramiseks ning servituutide vajaduse määramiseks. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Veriora valla kodulehel, aadressil: http://veriora.ee/detailplaneering/

© Veriora vald 2017 - Veriora.ee