Vahemetsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Veriora Vallavalitsuse 02.02.2017 korraldusega nr 89 võeti vastu ja suunati
avalikustamisele Vahemetsa ja sellega piirneva 2,13 ha suuruse maa-ala detailplaneering
Veriora alevikus, Veriora vallas.
Detailplaneeringuga kavandatakse hooldekeskuse ehitamine ja selle ala katastriüksuste
sihtotstarvete ning ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse
määramine, haljastuse ja heakorrapõhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha
määramine, ning servituutide vajaduse määramine. Planeering on kooskõlas kehtiva
üldplaneeringuga.
Planeeringuga saab tutvuda Veriora Vallavalitsuse ruumides 20.02.- 06.03.2017 ja Veriora
Vallavalitsuse kodulehel.
Vajadusel, s.o. avalduste laekumise korral, korraldatakse Veriora Külakeskuse saalis
07.03.2017 kell 11.00 detailplaneeringu avalik arutelu.

© Veriora vald 2017 - Veriora.ee